De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels bestaan die de kinderopvangbranche transparant maken zodat ouder(s)/verzorger(s) de keuze kunnen maken voor een organisatie die het beste bij hen past. De overheid gaat ervan uit dat de ouder een bewuste keuze maakt en daarin de financiële aspecten afweegt tegen de kwaliteitsaspecten van de verschillende kinderopvangorganisaties. Door de zelfregulerende werking zal de kwaliteit ten aanzien van de opvang verbeteren. Om er voor te zorgen dat een organisatie klanten krijgt, zullen zij zich moeten onderscheiden van andere organisaties. Poespas is constant bezig om alle kwaliteitsnormen te waarborgen en waar nodig zich verder ontwikkelen en verbeteren.

De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene arbonormen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijkgeldende regels.

De structuur van de regelgeving is als volgt opgebouwd:

De Wet Kinderopvang is uitgangspunt en heeft juridisch directe werking. Dat wil zeggen dat iedere organisatie aan alle basisvoorwaarden uit deze wet moet voldoen. De wetgever heeft de invulling echter een zeer algemeen karakter gegeven. De werkgevers, vakbonden en de belangenvereniging ouders in de kinderopvang hebben de wet nader uitgewerkt in beleidsregels. De beleidsregels zijn juridisch niet afdwingbaar maar zijn wel uitgangspunt voor een goede kwaliteit van de dienstverlening. Alleen indien op alle organisaties dezelfde duidelijk geformuleerde regels van toepassing zijn kan de ouder een juiste keuze maken voor een kinderdagverblijf. Het voordeel van uniforme regelgeving is dat alle ouders er bij ieder kinderdagverblijf vanuit kunnen gaan dat de organisatie haar bestaansrecht ontleent op basis van de minimale eisen zoals weergegeven in de beleidsregel.

De GGD toets kinderopvangorganisaties nu wel conform de eisen die zijn opgesteld in de beleidsregels. Echter de gemeentes die belast zijn met het handhavingsbeleid hebben de vrijheid gekregen eigen sancties te bepalen voor overtredingen.

Registratieplicht
Alle kinderdagverblijven dienen te zijn geregistreerd in de databank van het landelijk register kinderopvang. Deze registratie is een voorwaarde voor de belastingdienst om een deel van de kosten te vergoeden. Het LKR nummer van Poespas is 182853779