Wanneer je gebruikt maakt van kinderopvang bij Poespas, ontvang je maandelijks aan het begin van de maand per e-mail een factuur. Op alle facturen van kinderdagverblijf Poespas zijn de volgende betalingsregels van toepassing. Wij verzoeken je deze goed door te lezen en maandelijks voor correcte betaling zorg te dragen.

Betaling van de opvang vindt plaats door middel van een automatische maandelijkse incasso. Het bedrag van de  opvang wordt automatisch (rond de 20ste van de betreffende maand) van de opgegeven rekening afgeschreven. De opdracht tot automatische afschrijving kan afgegeven worden door de machtiging, die verzonden wordt bij het contract, in te vullen en te ondertekenen en aan Poespas terug te sturen.

Bij niet tijdige betaling ontvang je van Kinderdagverblijf Poespas een herinnering. Je wordt verzocht deze factuur alsnog binnen veertien kalenderdagen te voldoen. Indien de kinderopvang wordt beëindigd, of het aantal afgenomen dagen wordt verminderd, moet je rekening houden met een opzegtermijn van een kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij Poespas. Ook gedurende de opzegtermijn is het maandbedrag voor de opvang verschuldigd. Je ontvangt van Poespas een bevestiging van de opzegging zodat je weet dat deze door Poespas is ontvangen.

Tijdens vakantie en ziekte van het kind waarvoor opvang is gecontracteerd, en tijdens de vaste sluitingsdagen van het kinderdagverblijf, dient de opvang doorbetaald te worden. Kinderdagverblijf Poespas verleent geen restitutie voor de dagen dat een kind het kinderdagverblijf niet heeft bezocht. Alleen bij langdurige ziekte kan er van deze regel worden afgeweken. Ook tijdens de vakantieperiodes gaat de betaling door (51 weken in 12 maanden). Poespas is gesloten op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 5 mei (1x per 5 jaar, te beginnen 2010), Hemelvaartsdag, en de vrijdag daarna. Nieuwjaarsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en de week tussen Kerst en Nieuwjaar.

Heb je tijdelijk betalingsproblemen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Poespas zodat wij in overleg een betalingsregeling kunnen treffen.

De jaaropgaaf ten behoeve van de definitieve opgaaf van de kinderopvangkosten aan de
Belastingdienst wordt in januari uitgegeven per e-mail.