Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van je privacy.  Op deze pagina willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kinderdagverblijf Poespas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als Kinderdagverblijf Poespas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens Je persoonsgegevens worden door Kinderdagverblijf Poespas verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opvang van je kind.
 • Het versturen van belangrijke informatie.
 • Het maken van contracten en verzorgen van de facturatie in Kidsadmin via Novict.


De grondslag voor deze persoonsgegevens is het opvangcontract. Vanuit bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres;
 • Geslacht van kinderen en ouders en burgerlijke staat van ouder
 • Beroep, opleiding, werkgevers in verband met bereikbaarheid;
 • BSN nummers in verband met interactie met de overheid;
 • Gegevens met betrekking tot de gezondheid van jou/jullie en je kinderen in verband met de zorgverlening;
 • Geboortedata van ouder(s) in verband met verjaardagen;
 • Daarnaast maken wij ook gebruik van geboortedata en bankgegevens in verband met
  facturatie.


Bewaartermijn

Kinderdagverblijf Poespas slaat persoonsgegevens op ten behoeve van de bovengenoemde verwerkingen voor de periode van het opvangcontract. Wij bewaren je gegevens maximaal 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Daarna blijven gegevens enkel in de financiële administratie aanwezig voor maximaal 7 jaar. Overige gegevens worden na de genoemde 2 jaar vernietigd.

Foto’s, zoals gepubliceerd op de website, worden door ons permanent bewaard, zodat we bij bepaalde jubilea en mijlpalen nog te achterhalen zijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De planning en facturatie rondom de kinderen binnen de opvang;
 • Het maken van een externe back-up van het netwerk waarop wordt gewerkt, incl. foto’s;
 • De bouw en het beheren van onze website, incl. foto’s;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.


Wij als Poespas geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle persoonsgegevens en foto’s waarop kinderen staan die niet openbaar op foto’s mogen zijn alleen te bereiken via een inlog.
 • Wij gebruiken zoveel mogelijk versleutelde gegevensdragers als wij bijzondere persoonsgegevens moet vervoeren. Hiermee zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens voor anderen niet leesbaar zijn.
 • Wij gebruiken beveiliging op netwerkmappen en waar nodig ook op bestanden op het netwerk.
 • Onze website en het netwerk is afgesloten voor landen waarvoor dit niet strikt noodzakelijk is.
 • Bijzondere persoonsgegevens zijn alleen in te zien door geautoriseerde personen.
 • Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alle informatie binnen Poespas blijft binnen Poespas.
 • Iedere dag wordt er een externe back-up gemaakt van de administratie. Daarbij vindt een regelmatige test plaats met betrekking tot het herstellen van de gegevens.
 • Alle persoonsgegevens zullen binnen de hele organisatie aan het einde van de dag achter slot en grendel worden opgeborgen (gerealiseerd vóór 25 mei).


Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage,  rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk  erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacypolicy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.