Om de veilige en vertrouwde omgeving binnen Poespas te borgen, gelden enkele huisregels. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en zorgen we samen voor een fijne omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers. De huisregels zijn onder andere afgeleid van het pedagogisch beleid. Heb je nog vragen over onze huisregels of mis je iets? Laat het ons gerust weten.

1. Openingstijden

Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur gedurende tenminste eenenvijftig weken per jaar. Behalve op de algemeen erkende feestdagen en op maximaal twee vooraf door de Stichting vastgestelde sluitingsdagen.

2. Brengen en halen

Kinderen worden gebracht tussen 7.00 uur en 9.00 uur en opgehaald tussen 16.30 en uiterlijk 18.30 uur. Bij een halve dag opvang kun je je kind ophalen of brengen tussen 12.30 en 13.30. In onderling overleg kan in individuele gevallen worden afgeweken van de haal- en brengtijden. Komt iemand anders jouw kind ophalen? Geef dit dan vooraf door. Meld het bij de leidster of schrijf het in het poespas schrift. Vergeten door te geven? Bel ons dan even. We geven nooit een kind mee aan een – voor ons – onbekend gezicht.

3. Parkeren

Het is uitsluitend toegestaan je auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken of voor zeer korte tijd op de oprit voor ons pand.  Langdurig parkeren op de oprit is niet mogelijk; mocht er een calamiteit zijn dan staat de auto in de weg voor hulpdiensten.

4. Ruilen van dagen

Ruilen van dagen is niet toegestaan. Wel is het mogelijk – indien de groepssamenstelling het toelaat – om met service-uren gratis gebruik te maken van extra (halve) dagen opvang.

5. Ziek

Is je kind ziek op een Poespasdag? Dan kan je kind niet naar Poespas komen. Je kunt je kind dan afmelden voor 8.30 ’s morgens. Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan: een kind dat zich duidelijk vervelend voelt (passief is, extreem veel huilt,) over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft, en/of een temperatuur heeft van boven 38,5 graden. Twijfel je? Neem dan even contact met ons op. Als je kind ziek wordt bij ons, dan kunnen wij vragen om je kind na overleg op te komen halen. Er wordt geen restitutie op de prijs gegeven bij afwezigheid door ziekte. Ouders zijn verplicht te melden als het kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, zoals roodvonk, rode hond, meningitis, kinkhoest, mazelen, tbc, rs – virus, diarree en impetigo. De leiding van het dagverblijf mag geen medische handelingen verrichten. De leiding dient alleen in overleg met de ouders koortsonderdrukkende middelen toe. Indien ouders wensen dat leiding medicijnen verstrekken, dient een overeenkomst gebruik geneesmiddelen te worden ingevuld en ondertekend.

6. Niet of later komen

Komt je kind onverhoopt toch niet naar Poespas of later? Dan horen we dit graag tijdig. Zeker voor 8.30 uur van de desbetreffende dag.

7. Voeding

De kinderen krijgen bij ons over de dag verspreid een broodmaaltijd, drinken, fruit, koek en/of soepstengels. De voeding nemen ouders zelf mee. Hier kiezen we voor in verband met diëten, allergieën, gewoontes van jullie kindje en diverse wensen. Zorg ervoor dat flessen en (borst)voeding duidelijk voorzien zijn van de naam van je kind en de datum.

8. Persoonlijk bakje

Elk kind krijgt een eigen bakje waar je persoonlijke spulletjes opbergt. De jassen en tassen van je kind  – voorzien van naam – kun je ophangen aan de kapstok in de gang. Mutsen, sjaals en  handschoentjes kun je het beste in de tassen van de kinderen doen, zodat ze niet kwijtraken. En zorg ook altijd voor een setje  reservekleding voor je kind.

9. Dagboek

We verzoeken je om elke keer dat je kind naar Poespas komt, het dagboekschriftje mee te nemen. Hierin noteer je bijvoorbeeld  belangrijk informatie of vertel je wat je kind in het weekend heeft beleefd. Wat jouw kind die dag allemaal meemaakt bij Poespas, schrijven wij vervolgens in het dagboek. Op deze manier blijven jullie en wij goed op de hoogte van het welbevinden van jullie kind.

10. Trakteren

Is jouw kind jarig en wil je trakteren? Dat kan natuurlijk! In overleg met de medewerker op de groep kun je een trakteermoment afspreken. We vragen je om een gezonde traktatie mee te geven wanneer je kind trakteert.

11. Overgaan naar de volgende groep

Wanneer en op welke wijze het kind overgaat naar een volgende groep is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en de beschikbaarheid van een plekje in de nieuwe groep. Wij nodigen de ouders uit voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerksters van de nieuwe groep. Voor de overgang krijgt het kind de kans om geleidelijk te wennen aan de nieuwe situatie. Deze gewenningsperiode duurt tot het moment dat het kind zich vertrouwd voelt. Wij streven er naar zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van ouders. Samen bepalen we wanneer het kind gaat wennen en wanneer het kind daadwerkelijk overgaat.

12. Wennen

Als een kindje voor het eerst bij ons komt, moeten we natuurlijk eerst aan elkaar en die nieuwe omgeving wennen. Dat gaan we rustig opbouwen. In het kennismakingsgesprek worden wenafspraken gemaakt. Over het algemeen beginnen kinderen beginnen de eerste dag twee uurtjes, de tweede dag komen ze half dagje en de derde dag blijven ze tot vier uur ‘s middags. Als het nodig blijkt nemen we nog langer de tijd. Zo bouwen we voortvarend en toch rustig aan een goede band en vertrouwde omgeving. Ook bij de volgende stappen – van babygroep naar peutergroep  – zorgen we voor voldoende wentijd op het juiste moment.  Wennen, je veilig voelen, een nieuwe omgeving rustig aan verkennen, is ontzettend belangrijk. De ouder dient gedurende de wenperiode beschikbaar te zijn en tenminste één kwartier bij het wennen aanwezig te zijn.

13. Buggy’s en kinderwagens

Buggy’s en kinderwagens die op het dagverblijf blijven, plaats je in de daarvoor bestemde ruimte.

14. Bereikbaarheid ouders

In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor het kind, is het noodzakelijk dat er tenminste één ouder of verzorgen telefonisch telefonisch bereikbaar is de dagen dat het kind op het kinderdagverblijf is. Ook is een reserve telefoonnummer nodig, voor het geval de ouder(s) niet bereikbaar zijn.

15. Omgangsvormen

Poespas is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd.

16. Verantwoordelijkheid voor je kind

Zolang je als ouder op het kinderdagverblijf aanwezig bent, ben je zelf verantwoordelijk voor het kind. Denk bijvoorbeeld aan het haal- en brengmoment, maar ook aan een kind-ouderdag.

17. Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt automatische rond de 4e van de maand geïncasseerd.

18. Wijzigingen

Wijzigingen in persoonsgegevens en wensen voor een structurele wijziging in dagen, dien je per mail door te geven. Ook van wijzigingen in de privésituatie van je kind vinden we het prettig om op de hoogte te worden gebracht. Zodat we weten wat er speelt in het leven van je kind en we eventueel extra zorg kunnen bieden.

19. Vaccinaties

De GGD wil beschikken over de vaccinatiegraad van de kinderen op de kindercentra. Daarom dienen ouders een formulier in te vullen of zij van plan zijn het Rijksvaccinatieschema te volgen en dit formulier ondertekend in te leveren.

20. Snoepen

Het is niet toegestaan snoep van thuis mee te geven naar het kinderdagverblijf of snoep op het kinderdagverblijf uit te delen.

21. Voordeur en poort sluiten

Zorg er altijd voor dat je de voordeur en de poort goed sluit.

22. Klachten

Indien je klachten hebt, wordt je verzocht in eerste instantie met de pedagogisch medewerksters naar een oplossing te zoeken. Mocht er geen bevredigende oplossing gevonden worden, dan kun je een beroep doen op de de eigenaresse van Poespas. Tot slot kun je ook de klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons klachtenreglement.

23. Vraagstukken rond jullie kind op Poespas

Mocht je je zorgen maken over jullie kind, dan kun je bij ons terecht. Schroom niet deze zaak bespreekbaar te maken. Andersom zullen wij ook met jullie in contact treden als wij ons zorgen maken over jullie kind.

24. Privacy

Al jullie gegevens worden conform de wet AVG behandeld